Plante Plugs

Biotoper fra URBANGREEN

Biotoper fra URBANGREEN

7 danske biotoper gør byen grønnere

URBANGREEN består af 7 forskellige danske plantesamfund, biotoper, som hver består af ca. 20 vilde danske plantearter. Biotoperne Eng, Rigkær og Strandeng er særligt velegnede til våde bede. Planterne absorberer og fordamper store mængder af overskydende regnvand, og strandengsbiotopen er salttolerant.

Du kan læse og downloade meget mere om de 7 danske biotoper, der er en del af URBANGREEN konceptet, nedenfor, eller du kan kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale URBANGREEN løsning til dit projekt. Kontakt os på 5948 9000 eller info@byggros.com.

 • Engen er et fugtigt og sollyst område, hvor den lave vegetation domineres af friske græsser og urter. De blomstrende planter tiltrækker farvestrålende sommerfugle som f.eks. brunlig perlemorssommerfugl, violetrandet ildfugl og isblåfugl samt mange honningbier og svirrefluer.

  Eng
 • Overdrev er en af de mest lysåbne og varmekrævende biotoper i vi benytter i Danmark. Den præges af lavtvoksende vegetation og er oftest næringsfattig på en tør til fugtig jord. De blomstrende planter tiltrækker mange farvestrålende sommerfugle som sortåret hvidvinge og sandrandøje.

  Overdrev
 • Rigkær er moser eller enge, hvor jorden oftest er vandmættet. Vegetationen er lysåben og artsrig og domineres af græs- og urtevegetation med enkelte træer og pilebuske. Rigkær er velegnet til LAR, da planterne foretrækker konstant vandmættet jord og absorberer store vandmængder.

  Rigkær
 • Skovbunden er fugtig, dyb og muldrig på grund af de nedbrudte blade og andet organisk materiale. Skovbundens planter er nogle af de første, der blomstrer om foråret. Allerede i april dækker den hvide anemone skovbunden som et hvidt tæppe - duften af anemoner og muld er duften af skov.

  Skov
 • Stranden er en dynamisk biotop med lav, lysåben vegetation. Jordbunden er gruset, stenet og ofte næringsrig, da havvandet og vandplanter tilfører stranden næringsstoffer. De blomstrende planter tiltrækker farvestrålende sommerfugle som sortåret hvidvinge, vejrandøje og sandrandøje.

  Strand
 • Heden er et stykke menneskeskabt kulturlandskab opstået som følge af bønders skrælning af tørv, afgræsning og udpining af jorden. Hedelyngen dominerer og tiltrækker opmærksomhed, når den fremstår som farvede flader i sensommerlandskabet, hvor blomsterne lokker honningbier og andre insekter til.

  Hede
 • Strandeng er den vegetation, der findes på lavtliggende arealer langs brak- og saltvandskyster. Strandengen præges først og fremmest af havets nærhed og det salte vand, der ofte oversvømmer strandengen. Vegetationen består af salt- og fugttolerante græsser og urter, og holdes ofte nede af græssende kreaturer.

  Strandeng

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.