Coc 1189X350

Code of Conduct

Code of Conduct

Formålet med Byggros' Code og Conduct er at sikre faste retningslinjer for valg af leverandører. Retningslinjerne sikrer ligeledes, at leverandørererne lever op til de krav, som er angivet i BG Groups Code of Conduct.


BG Group og dets selskaber driver virksomhed på en ansvarlig måde. På baggrund af dette har vi formuleret en række retningslinjer til vores leverandører, som vi forventer, som et minimum, at alle forpligter sig til at efterleve.

BG Groups Code of Conduct er en integreret del af de aftaler, som indgås med vore leverandører.

BG Group forventer, at alle leverandører, som et minimum, forpligter sig til at leve op til BG Groups Code of Conduct. Ledelsen kan, hvor risikoen for manglende overholdelse af Code of Conduct vurderes størst, kræve, at leverandøren underskriver BG Groups Code of Conduct.


BG Group forbeholder sig retten til at gennemføre inspektionsbesøg hos leverandøren. Kontrolaktiviteter vil primært være rettet mod leverandører, hvor risikoen for manglende overholdelse af Code of Conduct vurderes størst. Manglende overholdelse af Code of Conduct eller misligholdelse af aftalte handlingsplaner på forbedringer, kan medføre at samarbejdet ophæves.

Arbejdsmiljø og sociale forhold

Børnearbejde

BG Group forventer, at leverandøren efterlever ILO’s konventioner omkring børnearbejde. Alle børn skal beskyttes mod økonomisk udnyttelse, og de skal beskyttes mod at udføre arbejde, som kan betragtes som farligt eller skadeligt for deres sundhed og sikkerhed.

Diskrimination

BG Group forventer, at leverandøren ikke diskriminerer ansatte på arbejdspladsen på baggrund af køn, race, religion, alder, nationalitet, politisk overbevisning, kulturel baggrund eller seksualitet.

Tvang og chikane

BG Group forventer, at leverandørens ansatte ikke udsættes for fysisk afstraffelse, trusler om vold, seksuel, psykisk eller mundtlig chikane eller anden form for mishandling i arbejdsrelaterede situationer. Vi forventer, at ansættelser, løn, uddannelse, forfremmelser, opsigelser eller anden form for arbejdsrelaterede beslutninger tages på basis af objektive og relevante kriterier.

Tvangsarbejde

BG Group forventer, at leverandøren ikke anvender nogen form for tvangsarbejde, ej heller profiterer fra nogen form for tvangsarbejde, slaveri eller andre former for arbejde, som udføres mod personers vilje og ønske.

Arbejdsmiljø

BG Group forventer, at leverandøren sikrer gode arbejdsforhold for de ansatte og overholder nationale og internationale love og regler. Leverandøren skal sikre sig mod arbejdsulykker og skader på de ansatte. Leverandøren skal sikre dette gennem uddannelse, sikkerhedsorganisationer samt anvendelse af korrekte værktøjer til de enkelte opgaver. Ansatte skal beskyttes mod skadelige processer som involverer kemikalier, stoffer og lignende.

Løn og arbejdstider

BG Group forventer, at leverandøren sikrer, at arbejdstiden følger national lovgivning. En arbejdsuge bør ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde undtagen i nødstilfælde. Ansatte bør have mindst én dag fri pr. syv dages arbejdsuge. Løn, overtidsbetaling samt andre goder skal som minimum følge nationale love og regler. Overarbejde skal være frivilligt. Leverandøren har ikke ret til at trække ansatte i løn i strid med nationale love og retningslinjer.

Foreningsfrihed

BG Group forventer, at leverandøren tillader sine ansatte at tilslutte sig foreninger efter eget valg med henblik på at beskytte ansættelsesforhold iht. nationale love og regler. Leverandøren skal respektere de ansattes ønsker om at organisere sig og indgå aftaler.

Miljø

BG Group forventer, at leverandøren kender og overholder nationale samt internationale love vedrørende miljø. Leverandøren skal arbejde aktivt for at bevare miljøet ifm. udslip af luft, vand og jord samt søge at effektivisere anvendelsen af ressourcer. Leverandøren skal overholde de til enhver tid gældende direktiver for REACH og RoHS.

Forretningsetik

BG Group forventer, at leverandøren ikke tilbyder eller accepterer bestikkelse eller andre former for ulovlige incitamenter til at sikre sig en uretmæssig konkurrencefordel.

BG Group forventer, at leverandørens ledelse implementerer denne Code of Conduct i deres virksomhed, og sikrer, at ovenstående bliver videreført i kæden af leverandører og underleverandører. Dokumentation skal fremsendes på opfordring fra BG Group.

Byggros' Code of Conduct er del af virksomhedens kvalitetssystem og lever op til kravene i DS/EN ISO 9001:2015

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.