CSR Ogmiljoe 1189X588

Vi tager vores ansvar for miljø og mennesker seriøst

Vi tager vores ansvar for miljø og mennesker seriøst

Det er vigtigt for os at have fokus på ansvarlighed og bæredygtighed, så vi minimerer vores spor på miljøet. Derfor er det en integreret del af vores Mission og Vision i BG Group.

Vi har en lang tradition for at tage vores sociale ansvar alvorligt. Social ansvarlighed handler bl.a. om at have en sund og engagerende arbejdsplads med plads til forskelligheder og mangfoldighed.

Vores CSR- og miljøindsatser sker på nationalt, såvel som på internationalt plan, og er gældende for alle selskaber under BG Group

Mission

Med vores unikke faglige viden, kreativitet, troværdighed og engagement, skaber vi sikre og økonomisk holdbare løsninger, der bidrager til vores samarbejdspartneres og samfundets ambitioner om øget bæredygtighed i dag og i morgen

Vision

BG Group skal med sine unikke løsninger og produkter være den foretrukne værdiskabende samarbejdspartner for de der arbejder på at skabe bæredygtige og klimavenlige miljøer, både ude og inde.

I vores aktiviteter er vi inspirerede af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene skaber en ramme for den rolle, vi, som virksomhed, spiller i verden.

Det betyder, at BG Group tilstræber at agere som en samfundsansvarlig virksomhed, som både internt og eksternt tager ansvar for at arbejdsforhold og miljømæssige forhold overholdes indenfor en etisk fastsat ramme.

BG Group bidrager allerede til en del af verdensmålene, men har i særdeleshed fokus på Sundhed og trivsel, Mindre ulighed og Klimaindsats.

FN verdensmål

Vi arbejder indenfor følgende områder:

•    Vi stiller krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder

•    Vi samarbejder med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold

•    Vi samarbejder med og lader os inspirere af førende rådgivere inden for bl.a. "Cradle to Cradle" og cirkulær økonomi

•    Vi arbejder for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden

•    Vi udvikler nye produkter og løsninger, der indeholder en social eller miljømæssig dimension

 Cradle to cradle logo

 

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Vi vil skabe en arbejdsplads, hvor vi gennem konkrete og kontinuerlige tiltag arbejder for forebyggelse af usundhed. Vi giver medarbejderne mulighed for at deltage i motionsarrangementer som DHL-stafet og Team Rynkeby, ligesom vi opfordrer til motion og har både en frugt- og massageordning.

Vores medarbejdere skal dagligt kunne møde på arbejde med visheden om, at de ikke kommer til skade ved arbejdsuheld eller uhensigtsmæssige arbejdsrutiner og ikke har risiko for langtidsskader fra støj og lignende gener.

Belastende arbejdsprocesser skal elimineres, hvor dette er teknisk og økonomisk muligt. Medarbejderne inddrages aktivt i de løbende processer og bidrager til den fælles miljøindsats. Virksomheden har etableret en Arbejdsmiljøorganisation, som danner den formelle ramme omkring dette arbejde. Det påhviler såvel ledelse som den enkelte medarbejder at bidrage til, at vores hverdag opfattes positiv, og vi skal gennem løbende dialog fremme et godt arbejdsmiljø.

BG Groups arbejdsmiljøpolitik er en del af virksomhedens kvalitetssystem og lever op til kravene i DS/EN ISO 9001:2015

Verdensmål - sundhed og trivsel

Vi tror på værdien i mangfoldighed

Vi forsøger at favne og acceptere mangfoldigheden, så virksomheden afspejler vores globale samfund. For os er det en ressource, som vi , ved at udnytte medarbejdernes forskelligheder, tror på giver en sundere og stærkere organisation, der vil styrke virksomhedens udvikling, succes og vækst. Samtidig er det med til at mindske uligheden på arbejdsmarket til gavn for samfundet og den enkelt medarbejder.  

Vi hylder mangfoldigheden inden for både Køn, uddannelse, etnicitet, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne. Læs mere her

Konkret arbejder vi med mentorordning for socialt udsatte medbogere, som et led i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs "Jespers" historie om vejen tilbage til arbejdsmarkedet og en meningsfyldt hverdag

Verdensmål - mindre ulighed

Klima og miljø - en grøn ledetråd

Klimaforandringer er en global udfordring, som vi tager alvorligt. Derfor vil vi drive en virksomhed med fornuft, og støtte op om den samfundsmæssige omstilling til mere klimavenlig drift, så vi kan give kommende generationer de bedste betingelser. Vi påtager os derfor ansvaret for de miljøbelastninger, som vi selv forårsager. Derfor har vi gennem årene bl.a. taget en række aktive valg omkring kildesortering af affald, genanvendelse af produktionsmaterialer, egenproduktion af energi og køb af el fra vindmøller.  Som ideer og god praktik opstår; implementeres de i virksomheden.

Som virksomhed er vi også beviste om et medansvar i forbindelse med de miljøpåvirkninger, som salg af vores ydelser og produkter forårsager. Vi opfylder relevante normer, standarder og myndighedskrav. Vi arbejder løbende med forebyggelse, minimering af miljøbelastning og ressourceforbrug under hensyntagen til økonomiske og kvalitative aspekter.

Bæredygtige produkter og ydelser, er et omdrejningspunkt i virksomhedens produktløsninger, og går igennem hele organisationen som en "grøn ledetråd". Vi samarbejder tæt med vores relevante leverandører om miljøcertificering, der hvor det giver miljømæssig og økonomisk gevinst. Vi samarbejder med kunden om vurdering og valg af de rigtige løsninger til den konkrete opgave, hvor miljø og egenskaber er væsentlige parametre. Ligeledes er der taget initiativ til at implementere take-back ordninger for udvalgte produkter.

Klimaindsats

 

Coc 1189X350

Code of Conduct

Formålet er at sikre fastlagte retningslinjer for valg af leverandører og at disse leverandører lever op til de krav, som er angivet i BG Groups Code of Conduct. Vi driver virksomhed på en ansvarlig måde. Og har formuleret retningslinjer til vores leverandører, som vi forventer, som et minimum, at alle forpligter sig til at efterleve. Dette er en integreret del af de aftaler, som indgås.

Vi står klar til at hjælpe dig med at finde den optimale løsning til dit projekt.