Billede1 Urban Green Biotoperne Omkring Novo Nordisk Domicilet Maksimerer Biodiversit

Våra danska och svenska biotoper gör staden grönare

Här kan du se ett urval av de biotoper som du kan möta i staden och på landet.

 

Äng

Ängen är ett fuktigt och solljust område med låg vegetation som domineras av gräsarter och örter. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som brunaktig pärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och silverblåvinge samt många honungsbin och blomflugor.

Betesmark

Betesmark är en av de mest ljusa, öppna och värmekrävande biotoperna i Sverige och Danmark. Den kännetecknas av låg vegetation och är ofta näringsfattig med torr till fuktig jord. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Rikkär

Rikkär är mossar eller ängar, där jorden ofta är vattenmättad. Vegetationen är ljust, öppet och artrik och domineras av gräs- och örtvegetation med enstaka träd som klibbal och pilbuskar. Rikkär passar bra för LAR, eftersom växterna föredrar konstant vattenmättad jord och absorberar och transpirerar stora vattenmängder.   

Skog

Marken i skogen är fuktig, djup och rik på mylla på grund av de nedbrutna bladen och annat organiskt material. Växterna i skogen är bland de första som blommar på våren. Redan i april täcker vitsippan marken som en vit matta – doften av vitsippor och mylla är doften av skog.

Strand

Stranden är en dynamisk biotop med en flerårig vegetation som är låg, ljus och öppen. Marken är grusig, stenig och ofta näringsrik, eftersom havsvattnet och vattenväxterna kan tillföra stranden näringsämnen. De blommande växterna lockar färgglada fjärilar som hagtornsfjäril, hedpärlemorfjäril, svingelgräsfjäril och sandgräsfjäril.

Hed

Heden är ett kulturlandskap skapat av människan till följd av tidigare bönders torvtäkt, avbetning och utarmning av jorden. Ljungen dominerar och väcker uppmärksamhet med sina stora ljungfärgade arealer i sensommarlandskapet, dit blommorna lockar honungsbin och andra insekter.

Strandäng

Strandängen är den vegetation som finns på lågt belägna arealer längs skyddade kuster med saltvatten eller bräckt vatten. Strandängen präglas i första hand av havets närhet och det salta vattnet som ofta översvämmar strandängen. Vegetationen består av salt- och fukttåliga gräsarter och örter som hålls nere av betande boskap.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag