Rod Vext 1 900X900px

Hantera stora regnmängder med RodVext

Specialtillverkat jordsubstrat för dagvattenhantering

RodVext är ett specialframställt jordsubstrat där den porösa pimpstensmineralen är en betydande komponent. Pimpsten har en mycket hög porositet som klarar att uppnå en volymprocent på hela 45 % även vid maximalt uppnådd vattenkapacitet samtidigt som luftinnehållet uppgår till >25 vol. %

RodVext är ett rotvänligt bärlag med höga E-moduler och en låg densitet

Jordsubstratet är mycket luftigt, vilket gör RodVext exceptionellt syrerikt. Det innebär att anaeroba förhållanden aldrig kommer skapas, inte ens vid stora regnmängder eftersom luftinnehållet aldrig kommer understiga 25 %.

Den stora mängden pimpsten i jordsubtratet innebär att produkten uppnår relativt höga E-moduler, utan att det påverkar medlets effektivitet. Tredjepartstester har påvisat att E-modulerna i RodVext uppgår till 150 MPa.

RodVext är därför ett fullgott alternativ till vanlig FLL 2 jord, med långt mer växtbefrämjande egenskaper.

En unik sammansättning av naturmaterial

Det rotvänliga bärlagret består primärt av pimpsten som är blandat med en mindre andel av organiskt material. På så så vis kan jordsubstratet absorbera hittills svåruppnåeliga mängder vatten. Vattnet sipprar ut långsamt och bidrar till en bra miljö för alla växter i marken.

RodVext består av 100 % naturligt material och kan optimeras utefter ditt specifika projekt. Vi kan därför erbjuda ett lämpligt jordsubstrat till varje projekt.

Komprimeringsgraden fastställs enligt vattenpåfyllningsmetoden

Komprimeringsgraden bör fastställas utifrån den vattenpåfyllningmetod som beskrivs som d5030/d5030m – 13a. Metoden påminner den mer vedertagna sandpåfyllningsmetoden, dock mäts den uppgrävda jordvolymen genom att dra av den vattenmängd som tillförts på provplatsen.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag