Filterbroend 900X900

Installera stora dagvattenanläggningar lekande lätt

Avslägsna slam snabbt och effektivt med Mall Filterbrunnar FS

Malls stora filterbrunnar består av en prefabricerad, armerad betongbehållare med 1-2 vertikala stålfilter monterade på en bas av PE, samt ett inlopps- och utloppsmontering i PVC. Filterinsatsen monteras som en cylindrisk behållare mitt i betongbrunnen så att regnvattnet kan strömma in från alla håll. Den stora volymkapaciteten fungerar som en sand- och slamuppsamlare från vilken slammet kan avlägsnas med en speciell dykpump.

Filterbrunn med dykpump (finns att köpa separat)

Filterbrunnen kan eventuellt förses med en dykpump för spillvatten som pumpar upp skräprester i det kommunala kloaknätet med jämna mellanrum. Vid pumpningen genomspolas även själva filtret. Det ökar rengöringsintervallerna och minskar omkostnaderna vid avlägsnandet av slam och filterrester.

Användningsområden

Brunnen används huvudsakligen vid stora dagvattenanläggningar där regnvattnet ska användas till bevattning eller i huset för toalettspolning och klädtvätt.

Fördelar med Mall Filterbrunn FS

 • Kan förhindra ämnen och partiklar på > 0,6 mm
 • Flödeshastighet på upp till 270 l/s
 • Möjlighet för automatisk, regelmässig borttransport av föroreningar i dagvattnet
 • Hög driftsäkerhet

Teknisk information 

 • Skapad i helstöpt armerad betong
 • Levereras med integrerad filternet “Klass A” i enlighet med DIN1989-2 i rostfritt stål
 • Filterbas i PE
 • Levereras lämplig för personbilstrafik Klass B125
 • Möjlighet för inköp för klass D400
 • Tegelstensmaterial mellan kon/täckplatta och brunn​​​​​​​
 • Tillflödesdjupet kan ökas med hjälp av brunnsringar - som kan måttbeställas

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag