Pexels Photo 2793170

Lastkompensation med lättklinker och geonät

Skydda markområdet mot hög belastning

Genom att kompensera för extra belastning i områden som är känsliga för sättningar kan du skapa jämvikt i de existerande förhållanden. Kompensationen sker genom att addera lättmaterial som till exempel lättklinker. Lösningen passar när till exempel ekonomi, tid eller sättningsproblematik gör att inga andra passande alternativ finns.

Beräkningsunderlag för att minska belastningen

Här följer ett relativt enkelt uträkning. Beräkningen bygger på den aktuella trafikbelastningen och de förväntade sättningarna som uppkommer vid klassisk vägkonstruktion. Konstruktionens dimensioner bygger på en E-modul uppmätt utefter jordmånen på 20 MN/m2 (hållfastheten på lättklinker). Sedan beräknar du konstruktionens vikt inklusive trafikbelastningen och värderar egenvikten i relation till den planerade byggnationerna.

Lättklinker väger ungefär 400 kg/m3 över grundvattennivån och cirka 1100 kg/m3 över grundvattennivån. Du kompenserar för detta helt eller delvis genom att byta ut det underliggande jordlagret mot lättare material upp till en viss volym som vanligtvis behöver motsvara extrabelastningen. Denna extrabelastning definieras som skillnaden mellan de utgrävda jordens volymvikt i förhållande till lättklinkret eller annan extrafyllning + extra permanent tyngd och trafikbelastning. Det är viktigt att du tar med grundvattennivån i beräkningen när du lägger ut lättklinker.

Lättklinker täcks av geotextil

För att undvika att lättklinker blandas med det undre jordlagret och att fina partiklar tränger in i hålrummen mellan klinkren över tid är det viktigt att täcka och fixera dem med geotextil. Valet av geotextil ska göras i med hänsyn till jordmaterialets sammansättning och även enligt vår klassificeringsblankett.

Öka hållfastheten genom att kombinera lättklinker och geonät

Lättklinkers hållfasthet är begränsad och mängden lättklinker kan också vara avgörande för kostnaderna för den sammanlagda konstruktionen. Genom att fästa geonät på ovansidan av lättklinkret kan du öka hållfastheten med cirka 30-40 %. Du kan också slutföra byggnationen med ett minskat bärlager

För att veta mer om geonätets storleksdimensioner hänvisar vi till: Triax Geonet Designmanual

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag