Stejl Skraaning Randers Stationsforplads

Konstruktion av branta slänter

Det praktiska och billiga alternativet till stödmurar

Branta slänter hjälper dig att dra maximal nytta av de ursprungliga förhållandena utan att behöva ändra väsentliga delar i landskapet. Dessa slänter är därför ett billigt och bra alternativ till stödmurar. Den sammanlagda ekonomiska besparingen skapar incitament att se närmare på lösningen redan i projekteringsfasen

Geonät ökar stabiliteten

Geonät används till släntersom på grund av vattentrycket, belastningen eller materialbegränsningar inte är stabila. Förstärkningens går i all sin enkelhet ut på att infoga geonät i vågräta lager som genomskär kritiskt svaga punkter och därmed ökar den totala stabiliteten.

Genom att använda jordarmering i slänter kan du oftast lösa problemet med instabila områden framgångsrikt. Samtidigt kan lösningen integreras i landskapet som ett bättre och smidigare alternativ än traditionella stödmurar av betong.

Metoden bestäms utifrån släntens lutning

Släntens lutning och de kritiskt svaga punkterna kan vara avgörande för vilken metod du ska välja till konstruktionen. Om slänten har en lutning på maximalt 40º och en svag punkt liggandes centralt i sluttningen kan du sätta in geonätet i vågrätta lager utan problem. Om lutningen däremot är mer än 45º bygger du in geonätet med förstärkning av den yttre fasaden och med ett speciellt stödgaller.

Individuella lösningsförslag

Vi har många års erfarenhet av att förstärka branta slänter med jordarmering. Vi utarbetar gärna - i nära samarbete med dig - unika lösningar som bygger på beprövade metoder. Kontakta oss redan idag på 5948 9000.

Generella riktlinjer för efterfyllning med schaktjord vid jordarmering

Av miljömässiga skäl bör du så långt det är möjligt att använda den befintliga dränerande jorden till återfyllning i den armerade jordzonen. Komprimeringen i den armerade jordzonen ska säkerställa att du uppnår en komprimeringsgrad runt 95 % uppmätt vid vibrationsförsök, och som minimum 92 %. Den yttre delen av sluttningen på 1 meter är undantaget regeln. Här bör komprimeringsgraden vara minimum 92 %.

Innan du påbörjar arbetet bör du ha sammanställt en beskrivning av schaktjorden som till exempel dess friktionsegenskaper. Beskrivningen ska fastställas gentemot mot de beräkningstekniska ingångsparametrarna. Om du inte kan klarar komprimeringskravet kan det innebära att sättningar i färdiga sluttningen kommer att uppstå. I de yttersta lagret med ett djup på 30-50 cm bör du dessutom fylla på med ett eget fyllnadsmaterial som gör det möjligt att anlägga en rabatt i sluttningen.

Slänt med lutning på upp till 45 ° - armering utan förankring

Armering utan förankring används primärt till slänter med en lutning på maximalt 45°. Förutsättningarna för att använda armering utan förstärkning är att de kritiskt svaga punkterna ligger placerade centralt i sluttningen.  Du behöver identifiera punkterna och förankra geonätet effektivt på både sidor om dessa kritiska punkter.

Framgångsreceptet på armering utan extra förankring på upp till 45°

1. Geonätet rullas ut med den nödvändiga förankringslängd och täcks med fyllnadsjord med en tjocklek på ungefär +0,4-0,7 m som komprimeras ända ut till sluttningsytan - som minimum upp till 95 % standardproctor

2. Sluttningens ytas anpassas efter den aktuella lutningen

3. Nästa lager geonät rullas ut och ny jord läggs enligt den tidigare nämnda lagertjockleken. Detta komprimeras till min. 95 % standardproctor

4. Släntens yta behandlas och proceduren som anges i punkt 2 och 3 upprepas till önskad höjd

5. När släntens färdiga yta är tillräckligt jämn kan denna säkras genom att lägga ut mattor för erosionsskydd eller ogräsdukar som sätts fasts med markspikar. Längden och styrkan på markspikarna anpassas efter önskat erosionsskydd eller ogräsduk

6. Om släntens yta inte är tillräckligt jämn kan man utplacera ett 5-10 cm tunnt, utjämnande  jordförbättringsmedel på släntens ytskikt innan erosionsskyddande mattor eller ogräsdukar läggs på plats

Slänter med lutning på över 45º - armering med förankring

Vid förstärkning av slänter som är brantare än 50 º  behöver man normalt använda ett tillfälligt eller permanent nätstruktur. Dess funktion bygger på att dels möjliggöra den praktiska förstärkningen och dels att säkra en jämn yta på den den färdiga slänten. Se framgångskonceptet här under.

En passande lösning för konstruktion av “Armering med förankring” över 45°

1. Geonätet rullas ut med den nödvändiga förankringslängd och täcks med fyllnadsjord med en tjocklek på ungefär +0,4-0,7 m. Den armerade jordzonen ska fyllas med dränerande friktionsjord. Komprimeringen i den armerade jordzonen ska säkerställa att det uppnås en komprimeringsgrad runt 95 % uppmätt vid vibrationsförsök och minimum 92 %. Undantaget är vid ytan på sluttningen som bör vara minimum 92 % standardproctor

2. Släntens främre kant anpassas enligt den aktuella lutningen och geonätet spänns åt ordentligt genom att fixeras med markspikar. Den vågräta längden på förstärkningen mätt från ytterlagret och in i sluttningen kommer att vara 1 - 1,5 meter beroende på lutningen

3. Nästa lager geonät rullas ut och jord läggs ut enligt den tidigare nämnda lagertjockleken. Det säkerställer att en komprimeringsgrad på ungefär 95 % och minimum 92 % kan uppmätas vid ett vibrationsförsök. Undantaget är den yttersta metern i slänten där komprimeringsgraden bör vara minimum 92 %.

4. Släntens yta behandlas och proceduren som anges i punkt 2 och 3 upprepas till önskad höjd

5. När släntens färdiga ytterlager är tillräckligt jämnt kan grässådd och plantering inledas

6. Om släntens yta inte är tillräckligt jämn kan man utplacera ett 5-10 cm tunnt, utjämnande  jordförbättringsmedel på sluttningens ytskikt innan erosionsskyddande mattor eller ogräsdukar läggs på plats

Byggnation med nätstruktur och nödvändig förankring

1.Nätstrukturen monteras på plats varefter geonät rullas ut och fästs upp över det med nödvändig förankring. Biomatta eller ogräsduk placeras eventuellt på baksidan av geonätet för att att kunna fylla på med friktionsjord. Lagertjockleken mellan de enskilda skikten med geonät ska vara 0,4-0,5 m. Du bör säkerställa att jordzonen har en komprimeringsgrad på cirka 95 % uppmätt vid vibrationsförsök, och som minimum 92 %.

2.Geonätet sätts fast. Den vågräta längden på förankringen mätt från släntens främre kant och dess mitt ska vara 1 - 1,5 m, beroende på släntens lutning

3. De temporära nätstrukturerna avlägsnas från sluttningen och sätts in i nästa lager. Geonätet rullas ut och förs upp över strukturgallret i den mängd som behövs. Biomatta eller ogräsduk placeras eventuellt baksidan av geonätet för att kunna fylla på med jord. Lagertjockleken mellan varje lager geonät ska vara mellan 0,4 - 0,5 m. Fyllningsmaterialet komprimeras i jordzonen, se punkt 1.

4. Proceduren upprepas enligt anvisningarna i punkt 1, 2 och 3 till tillräcklig höjd uppnås

Du kan med fördel plantera marktäckande plantor, buskar eller träd på slänten efteråt.

Behöver du hjälp? Kontakta våra tekniska konsulter idag